Gud er død, men folkekirken lever

Religionen resonerer i eftertiden

Gud er død, men folkekirken lever. Vi tror ikke længere, men det religiøse værdisæt hænger ved, som en sort sky over vestlig kultur. Det sekulariserede vesten har tilpasset og videreudviklet de kristne værdisæt til en sekulariseret verden, frem for at bryde de nu opløste rammer og bygge et nyt fundament. Selv ordet sekulær vidner om, at vi endnu ikke fuldt har defineret hvem vi er. Det er et begreb for, at forholde sig neutralt til religion. I stedet burde vi blot kunne definere os som humanister og mennesker. Men Danmark er dog langt fra et sekulariseret land. Grundlovens §4 siger således:

“Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten”

Dertil har vi et statsfinansieret teologisk fakultet til uddannelse af præster. Kristendomsundervisning i folkeskolen har ligeledes særstatus, uden krav om undervisning i hverken religionskritik eller religionsvidenskabelige metoder. Først fra 7. klasse er det obligatorisk, at undervise i andre livssyn. Dansk Folkepartis kirkeordfører, Christian Langballe, ser den kristne tro, som en fundamental og nødvendig hjørnesten af det danske samfund:

“[…] Den kultur, vi lever, er kristen. Det er der ingen af os, der ønsker at lave om på. Vi har indrettet vores samfund på baggrund af den kristne tro. Det er vigtigt, at skoleelever lærer dette. Om man derefter vil gå i kirke og tro på gud, er derefter op til folk selv. Det blander vi os ikke i. Vores kulturelle baggrund må vi dog ikke fornægte, ellers bliver vi kulturløse” (Christian Langballe, DF)

Nej, vi har ikke indrettet vores samfund efter den kristne tro. Særligt oplysningstiden, men også industrialiseringen og arbejderklassens bidrag til etableringen af velfærdsstaten, har haft langt større betydning for det danske samfund, eksempelvis i forhold til naturvidenskab og en rationalistisk tankegang. Demokratiske værdier, menneskers lighed og rettighed, ja, selv empati for menneskers næste, er ikke værdier der er opstået i kristendommen. Størstedelen af disse værdier opstår altså først langt senere. Per Bilde, Professor emeritus i religionsvidenskab, udfordrer tanken om den danske kultur, som påvirket af kristendommen:

“[…] Disse kristne agitatorer [har] ikke ret, når de argumenterer for, at Danmark uden kristendommen ville være et kulturløst samfund uden moral og højere idealer. Det forholder sig altså ikke sådan, at den danske kulturarv er specielt kristen. Det forholder sig snarere omvendt: Kristendommen er i sine mange forskellige udformninger altid dybt præget af den omgivende kultur. Dersom kristendommen i dag fremstår som mild og venlig, så skyldes det, at den, da tiden var moden, blev præget af denne europæiske kulturarv, som uafhængigt af kristendommen blev skabt i oplysningstiden. Før det skete, var kristendommen som bekendt i højere grad magtbegærlig, krigerisk, kætterjagende og intolerant” (Per Bilde 2014)

Danskernes værdier bygges altså i forvejen ikke på en kristen tradition, men i stedet på oplysning, individualisering og sekularisering. Skulle samfundet derimod bygges på et kristent fundament, kunne slaveriet eksempelvis endnu være en realitet. I mosebøgerne er der detaljerede beskrivelser af hvordan man skal holde slaver, hvilket Jesus i det nye testamente ikke gør op med. Tværtimod:

“Slaver, adlyd jeres jordiske herrer i alt, ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men af et oprigtigt hjerte i frygt for Herren” (Kolos. 3,22)

Til trods for at danskerne (gudskelov) ikke er vante kirkegængere, er langt størstedelen af os stadigvæk medlemmer af folkekirken. Den kristne morale benyttes til stadighed som et argument for “gode danske værdier”, til trods for, at mange nok har ringe indsigt i hvad der rent faktisk står i bibelen. Den er dybt utilstrækkelig, hvorfor det er paradoksalt at den ikke har sluppet sit tag på vesten.

Dualisme – Det gode og det onde

Dualismen er et klart eksempel på en tankegang, som hænger ved fra de religiøse traditioner. Det er blandt andet tanken om todeling, som det gode og det onde, himmel og helvede, lyset og mørket. I dette ligger idéen om eksistensen af noget absolut godt og noget absolut ondt. Intet i den menneskelige forstand er selvfølgelig absolut, men uden en kritisk tilgang til denne problemstilling, ville man nemmere kunne overbevises af overfladiske fjendebilleder og os-og-dem mentaliteter. Hvad der kan kaldes godt, handler udelukkende om perspektivet. Vi bekriger hinanden over hvad vi som mennesker bedst er tjent med. Et logisk argument ville være, at hvis noget i denne verden var absolut eller helt objektivt godt, ville alt være det – smerte og modgang ville ikke kunne eksistere. Et absolut gode ville tjene alt og alle, under alle forhold og betingelser, ligesom et absolut onde ville gøre det modsatte. Det er paradoksalt og uvidenskabeligt at kalde noget absolut og objektivt. Der findes ikke en handling, som er ubetinget god eller ond eller som ikke kan føre noget godt eller ondt med sig. Det afhænger af situationen. At føde børn kan bidrage til sult og overbefolkning. Kærlighed og forelskelse kan føre til smerte, længsel og had. Omvendt kan selv en voldtægt medføre noget positivt, som et kærligt og lykkeligt barn. Det kan altid vinkles. Derfor er perspektivet så vigtigt. Verden kan være forfærdelig, hvis alt du læser er unuanceret og simpelt.

Mens himmel og helvede nok næppe fylder meget hos det moderne menneske, har den kristne kultur stadig en klar påvirkning. For dualismen er også en adskillelse mellem mennesket og naturen. Med religiøse tanker kom idéen om, at vi ikke var af denne verden, og at vores egentlige jeg og bevidsthed, vores sjæl, skulle bestå i det hinsides. Mange af de egenskaber man tillagde bevidstheden blev forklaret med en sjæl, hvor vi i dag kan forklare det psykologisk, sociologisk og så videre. Vores bevidsthed har altså rod i det materielle. I dag ved vi at kroppen og psyken, mennesket og naturen, er uadskillelige – vi er en helt igennem integreret del af dette univers. Jeg har ikke en krop, jeg er en krop. Vi er ikke i os selv noget større, men en del af alt omkring os. Det stof der udgør os blev skabt i stjernerne. Som mennesker lever vi i, og ikke over denne verden. Vores mål og mening må derfor findes her, og ikke hisset.

(Dette indlæg følges af et indlæg om videnskabens utilstrækkelighed, og behovet for humanisme)

Litteratur

Reklamer

Gud eksisterer på kanten af viden

“God once lived on a mountain until we could climb it. Then he moved to the clouds until we could fly” – Aron Ra

Flere gange i historien har mennesket stået på kanten mellem mystik og hvad der på et givent tidspunkt kunne erkendes eller forklares. Fra den kant har Gud ofte fået rollen som forklaringen på et givent mysterie. På engelsk bruges udtrykket “God of the Gaps”, hvor en gud bruges til at forklare, hvad vi ikke ved. Hvis du som troende baserer din overbevisning på, at noget er uvist og derfor må være forårsaget af en gud, må du, i et historisk perspektiv, forberede dig på at ændre din overbevisning. En gud som består i uvidenhed vil indskrænkes og forsvinde. Læs mere Gud eksisterer på kanten af viden

Den frie vilje – En illusion!

Er vi virkeligt frie? Har vi i virkeligheden nogen kontrol over vore egne handlinger, såsom hvilken farve trøje vi valgte at tage på i morges? Har vi kontrol over vores tankemønstre, følelser og reaktioner? Forsøger man ikke at adskille mennesket fra naturen, ved at argumentere for en fri vilje? For har dyr fri vilje? Vi føler at vi har kontrol over vores handlinger. Vores handlinger styres af vores tanker, bevidste som ubevidste, og har vi kontrol over disse? Jeg vil forsøge at argumentere for at dette, teoretisk set, ikke er tilfældet og er en illusion.

I dette indlæg vil jeg primært søge hjælp hos den amerikanske neurolog og filosof Sam Harris’ argumenter fra hans bog “Free Will”. Læs mere Den frie vilje – En illusion!

“Burkaforbuddet” – Frihedens selvmord

Anders Samuelsen har i dag, d. 6. oktober 2017, sat det endelige punktum i sagen om ‘burkaforbuddet’. Partiet (LA) har stemt for forbuddet, til trods for deres liberale grundholdninger. Nu bliver forbuddet altså til en realitet – og det bliver ulovligt at bære burkaer i det offentlige rum.

Uanset hvad man måtte tænke om burkaer, er det så den korrekte beslutning at forbyde det ved lov? Hvis man oprigtigt mener at disse kvinder er undertrykte, og mener at løsningen må være at integrere dem i samfundet – hvordan hjælper udgangsforbud, fængsel og bøder så disse undertrykte kvinder? Ja, man giver udtryk for at man som samfund ikke bryder sig om en sådan påklædning, men har det ikke en yderligere ekskluderende effekt at forbyde det ved lov? Læs mere “Burkaforbuddet” – Frihedens selvmord

Parisaftalen og Trump

Trump trækker USA ud af den globale klimaaftale

D. 1. juni 2017, meddelte præsident Trump, at USA ville trække sig fra Parisaftalen. Det til trods for at Trump blev valgt som præsident i det varmeste år i registreret historie. Trump påstår at aftalen, ikke er i de amerikanske virksomheders interesse:

Læs mere Parisaftalen og Trump

Gud skabte ondskab

“Jeg danner lys og skaber mørke, jeg frembringer fred og skaber ulykke, jeg, Herren, frembringer alt dette” (Esajas’ Bog 45:7).

Hvordan kan den perfekte gud, skabe det uperfekte? Her antager jeg at en almægtig, omnipotent, alvidende gud med al indsigt, ikke er begrænset af tid (Andet Petersbrev 3:8), men kender fortid, nutid og fremtid. Herved kender han også enhver fremtidig konsekvens af sin skabelse. Hvorfor har Gud skabt mennesket med en mulighed for at afvise ham (ved at spise af kundskabens træ), når han VED at de vil gøre det? Er han derfor ikke direkte ansvarlig for menneskets synd og fortabelse? Han ved trods alt hvad der er bedst for mennesket. Det til trods giver han sit skaberværk en mulighed for at vælge en evighed i tortur og pinsel i helvede. Lyder det som en gud af kærlighed? Læs mere Gud skabte ondskab

Behovet religionen dækker

“Religion may well have been a deep illusion, but it was an importent illusion” – (Alain De Botton, School of Life)

Som en skeptiker, der har brudt med et omfattende religiøst fællesskab, har det været en lang og besværlig rejse at fylde det skabte tomrum ud med nyt indhold. Det har taget megen selverkendelse, at gå fra at tænke om alting som enten rigtigt eller forkert – til at indse eksistensen af den massive gråzone der eksisterer i mellemrummet – gråzonen man finder ved at spørge sig selv hvorfor man tror – og hvilke menneskelige behov der bliver dækket der igennem. Livet er, som ofte, mere kompliceret end først antaget. Læs mere Behovet religionen dækker

Islam om kvindens rolle

I forsøget på at blive klogere på islam, har jeg anskaffet mig en koran på dansk. Det er blevet klart for mig at sproget og ordvalget i de forskellige oversættelser varierer voldsomt, og det må man tage in mente i dette indlæg. Den jeg selv har købt, lader til at være en lettere redigeret udgave af koranen – en slags “mild” version, som direkte giver en helt andet indtryk af teksten. (Den er udgivet af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse). Herunder vil jeg liste nogle vers fra koranen (både på dansk og engelsk – i de tilfælde hvor budskabet bliver anderledes), for at få et indblik i hvad det vil sige at være kvinde i islam.

Om mandens ret til kvinden:

2:222. “De spørger dig om menstruation. Sig: “Det er et ubehag.” Så hold jer borte fra kvinder under menstruationen, og søg ikke hen til dem, før de er rene. Men når de er rene, så gå til dem, sådan som Allah har befalet jer. Sandelig, Allah holder af dem, som angrer, og Han holder af dem som er rene.” – I den engelske oversættelse lyder denne markerede passage: “When they are clean, have intercourse with them whence God enjoined you”. (Intercourse = samleje).

2:223. “Jeres kvinder er en ager for jer, så gå til jeres ager, som I ønsker.” – (ager = mark/vang) Læs mere Islam om kvindens rolle

Radikal feminisme – sin egen værste fjende

Er uligheden mellem mænd og kvinder, i forhold til eksempelvis løn og arbejde, bare et resultat af en social konstruktion, eller kunne der tænkes at være en anden årsag? Jeg vil i dette indlæg forsøge at placere hvad feminismen har udviklet sig til i dag, samt finde ud af om kvinder stadigvæk er undertrykte i den vestlige verden. Det er et bredt emne, så det kan godt ende med at tage nogle måneder, og fordele sig ud over flere indlæg.

Læs (TV2): “23-årige Camilla: Feminister får mig til at skamme mig over mit køn”

Feminismen i historien – Feminismen har unægteligt haft sin nødvendige rolle i historien, men jeg vil i dette indlæg argumentere for hvorfor denne bevægelse, i den vestlige verden, har mistet sin betydning. Læs mere Radikal feminisme – sin egen værste fjende

Hvorfor kritisere?

Min intention

Jeg vil benytte mig af min ret til at kritisere dårlige idéer, og det er i min overbevisning, at enhver religiøs påstand er en dårlig idé. Skulle du være uenig med mig, er du velkommen til at fortælle mig hvorfor jeg tager fejl. Jeg vil tilbyde et åbent sind, så skulle du, på et evidensbaseret grundlag, få mig overbevist, vil jeg gerne indrømme hvis jeg tager fejl. Jeg håber ligeledes at du vil gøre det samme. Læs mere Hvorfor kritisere?

Kan et sekulariseret islam blive en realitet? (3/3)

(Læs: Del 1Del 2)

Hvordan demokratiet i en vestlig forstand er forendelig med islam

Islam.dk – Suveræniteten tilhører Gud[1]

Ifølge Islam.dk, tilhører suveræniteten gud, og ikke folket, som den gør det i et demokratisk samfund. Betydningen af dette, er at et islamisk demokrati skal have en urokkelig grundlov, nemlig sharia. Det er en obligatorisk pligt for muslimen at deltage i den politiske proces, men ikke i et system, hvor sharia ikke er centraliseret. Altså er et demokrati, ifølge Islam.dk, ikke en umulighed, men ikke i den form den eksisterer i den vestlige verden, da man skal sikre at islamiske idealer bliver håndhævet. Læs mere Kan et sekulariseret islam blive en realitet? (3/3)

Kan et sekulariseret islam blive en realitet? (2/3)

(Læs: Del 1Del 3)

Atatürks forsøg på at udføre en sekularisering af Tyrkiet i 1920

Osmannerriget og dets sammenbrud[1],[2]:

Osmannerriget var et sunni-muslimsk imperium, der blev dannet i kølvandet på 1200-tallets konflikt mellem mongolerne og turkmenere i Anatolien. På flugt fra mongolerne, dannede turkmenerne en række små fyrstedømmer, der kaldes beylik eller emirater. Fra et beylik, dannet af Osman 1. i slutningen af 1200-tallet, blev Osmannerriget dannet. Herfra ekspanderede riget voldsomt gennem erobringer, og nåede en storhedstid i 1400-tallet, under Mehmed 2., som varede helt frem til midten af 1600-tallet. Efter et voldsomt nederlag, ved belejringen af Wein, begyndte riget at skrumpe ind. Tilbagegangen fortsatte frem til 1800-tallet, og Europas økonomiske og militære overlegenhed blev en stadigt større trussel. Osmannerriget var ikke i stand til at følge med udviklingen, og en modernisering var en umulighed. I 1900-tallet tog nogle officerer magten, og allierede sig med Tyskland under 1. verdenskrig, som blev rigets endeligt ved krigens afslutning. Tilbage var republikken Tyrkiet i 1923, takket være Atatürk. Læs mere Kan et sekulariseret islam blive en realitet? (2/3)

Kan et sekulariseret islam blive en realitet? (1/3)

Forord: Dette er min TEP (Tværfagligt eksamens projekt), under min uddannelse. Jeg har valgt at dele den her, da arbejdet har givet mig en bredere forståelse for nogle af nutidens store konflikter. Jeg har valgt at opdele den i tre afsnit, for at gøre den nemmere at forholde sig til, og da min synopsis også er delt i tre emner. 

Jeg vil forsøge at finde svar på problemstillingen om hvorvidt islam kan blive sekulariseret, i samme omfang som det er sket med kristendommen. Altså om man kan opbygge et samfund, hvori stat og religion er adskilt. I første omgang vil jeg redegøre for hvad islam selv påstår, via deres lov sharia, og om denne har udviklet sig i en moderniseret retning. Dernæst vil jeg tage udgangspunkt i et konkret eksempel, hvor jeg vil undersøge Atatürks forsøg på at adskille stat og religion i Tyrkiet, og i hvilket omfang dette er lykkedes. Til slut vil jeg ved hjælp af en række artikler, forsøge at vurdere i hvilket omfang et demokratisk islam kan lade sig gøre, og i så fald, hvad der skal til.  Læs mere Kan et sekulariseret islam blive en realitet? (1/3)

Sekulariseret morale vinder!

Hvordan kan man kende forskel på en moralsk handling og umoralsk handling, uden en omnipotent, alvidende guddommelighed til at kigge en over skulderen? Kan vi handle moralskt, uden et håb om en himmel, eller frygt for et helvede? Ikke nok med at vi selvfølgelig kan det, den sekulariserede morale er på alle måde bedre for mennesket, end retningslinjer opstillet af en totalitær, ukrænkelig magt, som gud er. Læs mere Sekulariseret morale vinder!

Bibelen: Noas ark & Syndfloden?

Jeg kommer aldrig til at kunne modbevise/bevise den kristne guds, eller nogen anden omnipotent magts, eksistens. Derimod kan jeg gribe fat i enkelte religioners ekstraordinære påstande. Og det vil jeg gøre. For ved ekstraordinære påstande, kræves vel ekstraordinære beviser? Læs mere Bibelen: Noas ark & Syndfloden?