Diskrimination af ikke-religiøse i Danmark

I Danmark er der systemisk diskrimination, når det kommer til sekulære eller ikke-religiøse rettigheder. Det fremgår af den årlige rapport ’Freedom of Thought’ fra den Internationale Humanistiske og Etiske Union, IHEU, som kortlægger diskrimination af ikke-religiøse menneskers rettigheder.

FreeThrougtRapport(IHEU har gjort status for, hvordan det går med sekulære rettigheder og tankefrihed verden rundt. Kilde: IHEU – www.freethoughtrapport.com)

Religionen i Danmark har en lang række særlige rettigheder, som diskriminerer ikke-religiøse. Vi har en statslig religion og kirke. Religionsundervisningen på de danske skoler er af teologisk og forkyndende karakter. Særligt har religion flere privilegier, når det kommer til markeringer af livets store overgange fra fødsel til død.

– Det ville være bedre, hvis kristendommen ikke var en statsreligion. Det er ikke statens opgave at udpege ét livssyn for borgerne som mere rigtigt end andre. Staten skal behandle sine borgere lige, og det gør den ikke, siger Thorkild Svendsen, som er talsperson for Humanistisk Samfund. Aksel Hanning, der er lektor i filosofi ved Roskilde Universitet, støtter Thorkild Svendsens synspunkt:

– Kristendommen har en kulturhistorisk betydning, men det er ikke en begrundelse for, at den skal have en særstilling i samfundet. Det bør være det humanistiske princip om tolerance, der er det primære. Vi kan tolerere alle religiøse samfund under en forudsætning af, at de netop ikke dominerer juridisk, siger han.

Danmark lige mellem de frie og totalitære

IHEU’s rapport har givet næsten alle verdens lande en overordnet karakter mellem 1 og 5. 1 er udtryk for fuldstændig frihed og lighed i landet, og 5 er udtryk for en alvorlig ulighed og undertrykkelse. Kun tre lande har fået karakteren 1, nemlig Holland, Belgien og Taiwan. Her er den største grad af religions- og tankefrihed.

De mest diskriminerende lande er Saudi-Arabien, Jordan, Afghanistan og Nordkorea. Saudi-Arabien har siden 2014 anset ateisme som et udtryk for terror med dødsstraf eller lange fængselsdomme til følge. Jordan forbyder sekulære organisationer. Afghanistan har i mange år været præget af konflikt og voldsomme brud på menneskerettighederne.
Her har Danmark altså fået en karakter på 3, som altså er lige mellem de to yderpositioner.

– Det vil nok undre mange, at vi ikke er på linje med lande som Holland. Vi har begge frihedsrettigheder. Men forholdene er langt fra de samme, hvis man kigger efter. Holland har en meget længere tradition for frihed, siger Thorkild Svendsen og henviser til at staten har udpeget én religion som sand, og at skolerne underviser i statsreligionen, og ikke behøver undervise i andre livssyn indtil 8. klasse.

Ikke-religiøse rettigheder i Danmark

Foreningen Humanistisk Samfund tilbyder ikke-religiøse alternativer til folkekirken. Politisk set kæmper de for en adskillelse af kirke og stat. Som humanist mærker Thorkild Svendsen, hvordan religioner har særlige privilegier:

– Der er nødvendigt med en forening som Humanistisk Samfund, da der ikke er mange andre foreninger for humanistiske eller ikke-religiøse livssyn i Danmark. Alle har et
livssyn. Religiøse mennesker har et livssyn, som handler om guder og overnaturlige magter. Humanisme er et bud på et livssyn uden religion, hvor mennesket og dets interesser i centrum, siger han. Selvom kristendommen som statsreligion er en del af dansk historie, mener han ikke, at det behøver være en del af den fremtidige historie:

– Der er masser af mennesker i Danmark uden et kristent livssyn. Mange af de ting, vi sætter i højsædet i Danmark, har ikke en kristen forudsætning, som demokratiet, siger Thorkild Svendsen.

Fra fællesvilje til selvcensur

Som en central del af humanismen henviser Aksel Haaning til et filosofisk begreb fra 1700-tallet, som hedder fællesviljen:

– Det, der skulle holde samfundet sammen, var en fællesvilje under frihed, lighed og broderskab. Enkelte personers egenvilje måtte godt stå i højsædet, men den skulle underlægge sig fællesviljen. Den sikrede sammenhængskraft. Det er dét, der har båret vores demokratiske grundprincipper og værdier. Det, vi ser nu, er, at den enkeltes egenvilje trænger sig på og kræver sin ret. Man vil være klædt på, som det passer én, siger han.

Aksel Hanning frygter, at vi er på vej mod en beskyttelse af religionen mod kritik, og henviser til censur på internettet. Senest har streamingplatformen Netflix censureret en episode fra et satireshow, der kritiserede Saudi-Arabien i forbindelse med mordet på journalisten Jamal Khashoggi.

Behovet for et ikke-religiøst modsvar

Med flere store omvæltninger verden rundt og en voksende utryghed opstår behovet for at definere sig selv. Uden en klar forståelse for hvad det vestlige samfund bygger på, vil det for mange derfor være oplagt at identificere sig selv ud fra en religiøs forståelse. Dér har religionen været særdeles effektiv.

– Man ser også et kristent projekt i EU. Orbán i Ungarn står i spidsen for en meget stor gruppe i Østeuropa og har tilhængere langt ind i Vesteuropa. Der skal være parlamentsvalg i Maj, og der står de meget stærkt. De vil ind og dominere EU med det synspunkt. Trumps tidligere præsidentrådgiver Steve Bannon har etableret et stort kontor i Bruxelles for at hjælpe dem med at gøre EU kristent, som et modsvar til islam, siger Aksel Haaning. Ikke-religiøse, ateister og humanister må gøre opmærksom på sig selv, så samfundet ikke bevæger sig i en retning, som leder til yderligere undertrykkelse i form af større politisk indflydelse til religiøse.

– De vestlige, humanistiske værdier er under pres fra religion, og vi bør stå fast og tale dem frem. Men truslen i dag er blevet diffus. Man har en fornemmelse i dag, at noget er på vej, og at tingene vil forandre sig, men man ved ikke hvordan, eller hvad truslen er. Så er det man bygger mure op, og siger at vi må være os selv. Der er kristendommen for nogle et trygt hus at hoppe ind i, siger Aksel Haaning.

 

(Dette er en forlænget udgave af en artikel skrevet til en journalistisk eksamen på Roskilde Universitet)

Reklamer

Gud er død, men folkekirken lever

Religionen resonerer i eftertiden

Gud er død, men folkekirken lever. Vi tror ikke længere, men det religiøse værdisæt hænger ved, som en sort sky over vestlig kultur. Det sekulariserede vesten har tilpasset og videreudviklet de kristne værdisæt til en sekulariseret verden, frem for at bryde de nu opløste rammer og bygge et nyt fundament. Selv ordet sekulær vidner om, at vi endnu ikke fuldt har defineret hvem vi er. Det er et begreb for, at forholde sig neutralt til religion. I stedet burde vi blot kunne definere os som humanister og mennesker. Men Danmark er dog langt fra et sekulariseret land. Grundlovens §4 siger således:

“Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten”

Dertil har vi et statsfinansieret teologisk fakultet til uddannelse af præster. Kristendomsundervisning i folkeskolen har ligeledes særstatus, uden krav om undervisning i hverken religionskritik eller religionsvidenskabelige metoder. Først fra 7. klasse er det obligatorisk, at undervise i andre livssyn. Dansk Folkepartis kirkeordfører, Christian Langballe, ser den kristne tro, som en fundamental og nødvendig hjørnesten af det danske samfund:

“[…] Den kultur, vi lever, er kristen. Det er der ingen af os, der ønsker at lave om på. Vi har indrettet vores samfund på baggrund af den kristne tro. Det er vigtigt, at skoleelever lærer dette. Om man derefter vil gå i kirke og tro på gud, er derefter op til folk selv. Det blander vi os ikke i. Vores kulturelle baggrund må vi dog ikke fornægte, ellers bliver vi kulturløse” (Christian Langballe, DF)

Nej, vi har ikke indrettet vores samfund efter den kristne tro. Særligt oplysningstiden, men også industrialiseringen og arbejderklassens bidrag til etableringen af velfærdsstaten, har haft langt større betydning for det danske samfund, eksempelvis i forhold til naturvidenskab og en rationalistisk tankegang. Demokratiske værdier, menneskers lighed og rettighed, ja, selv empati for menneskers næste, er ikke værdier der er opstået i kristendommen. Størstedelen af disse værdier opstår altså først langt senere. Per Bilde, Professor emeritus i religionsvidenskab, udfordrer tanken om den danske kultur, som påvirket af kristendommen:

“[…] Disse kristne agitatorer [har] ikke ret, når de argumenterer for, at Danmark uden kristendommen ville være et kulturløst samfund uden moral og højere idealer. Det forholder sig altså ikke sådan, at den danske kulturarv er specielt kristen. Det forholder sig snarere omvendt: Kristendommen er i sine mange forskellige udformninger altid dybt præget af den omgivende kultur. Dersom kristendommen i dag fremstår som mild og venlig, så skyldes det, at den, da tiden var moden, blev præget af denne europæiske kulturarv, som uafhængigt af kristendommen blev skabt i oplysningstiden. Før det skete, var kristendommen som bekendt i højere grad magtbegærlig, krigerisk, kætterjagende og intolerant” (Per Bilde 2014)

Danskernes værdier bygges altså i forvejen ikke på en kristen tradition, men i stedet på oplysning, individualisering og sekularisering. Skulle samfundet derimod bygges på et kristent fundament, kunne slaveriet eksempelvis endnu være en realitet. I mosebøgerne er der detaljerede beskrivelser af hvordan man skal holde slaver, hvilket Jesus i det nye testamente ikke gør op med. Tværtimod:

“Slaver, adlyd jeres jordiske herrer i alt, ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men af et oprigtigt hjerte i frygt for Herren” (Kolos. 3,22)

Til trods for at danskerne (gudskelov) ikke er vante kirkegængere, er langt størstedelen af os stadigvæk medlemmer af folkekirken. Den kristne morale benyttes til stadighed som et argument for “gode danske værdier”, til trods for, at mange nok har ringe indsigt i hvad der rent faktisk står i bibelen. Den er dybt utilstrækkelig, hvorfor det er paradoksalt at den ikke har sluppet sit tag på vesten.

Dualisme – Det gode og det onde

Dualismen er et klart eksempel på en tankegang, som hænger ved fra de religiøse traditioner. Det er blandt andet tanken om todeling, som det gode og det onde, himmel og helvede, lyset og mørket. I dette ligger idéen om eksistensen af noget absolut godt og noget absolut ondt. Intet i den menneskelige forstand er selvfølgelig absolut, men uden en kritisk tilgang til denne problemstilling, ville man nemmere kunne overbevises af overfladiske fjendebilleder og os-og-dem mentaliteter. Hvad der kan kaldes godt, handler udelukkende om perspektivet. Vi bekriger hinanden over hvad vi som mennesker bedst er tjent med. Et logisk argument ville være, at hvis noget i denne verden var absolut eller helt objektivt godt, ville alt være det – smerte og modgang ville ikke kunne eksistere. Et absolut gode ville tjene alt og alle, under alle forhold og betingelser, ligesom et absolut onde ville gøre det modsatte. Det er paradoksalt og uvidenskabeligt at kalde noget absolut og objektivt. Der findes ikke en handling, som er ubetinget god eller ond eller som ikke kan føre noget godt eller ondt med sig. Det afhænger af situationen. At føde børn kan bidrage til sult og overbefolkning. Kærlighed og forelskelse kan føre til smerte, længsel og had. Omvendt kan selv en voldtægt medføre noget positivt, som et kærligt og lykkeligt barn. Det kan altid vinkles. Derfor er perspektivet så vigtigt. Verden kan være forfærdelig, hvis alt du læser er unuanceret og simpelt.

Mens himmel og helvede nok næppe fylder meget hos det moderne menneske, har den kristne kultur stadig en klar påvirkning. For dualismen er også en adskillelse mellem mennesket og naturen. Med religiøse tanker kom idéen om, at vi ikke var af denne verden, og at vores egentlige jeg og bevidsthed, vores sjæl, skulle bestå i det hinsides. Mange af de egenskaber man tillagde bevidstheden blev forklaret med en sjæl, hvor vi i dag kan forklare det psykologisk, sociologisk og så videre. Vores bevidsthed har altså rod i det materielle. I dag ved vi at kroppen og psyken, mennesket og naturen, er uadskillelige – vi er en helt igennem integreret del af dette univers. Jeg har ikke en krop, jeg er en krop. Vi er ikke i os selv noget større, men en del af alt omkring os. Det stof der udgør os blev skabt i stjernerne. Som mennesker lever vi i, og ikke over denne verden. Vores mål og mening må derfor findes her, og ikke hisset.

(Dette indlæg følges af et indlæg om videnskabens utilstrækkelighed, og behovet for humanisme)

Litteratur

Gud skabte ondskab

“Jeg danner lys og skaber mørke, jeg frembringer fred og skaber ulykke, jeg, Herren, frembringer alt dette” (Esajas’ Bog 45:7).

Hvordan kan den perfekte gud, skabe det uperfekte? Her antager jeg at en almægtig, omnipotent, alvidende gud med al indsigt, ikke er begrænset af tid (Andet Petersbrev 3:8), men kender fortid, nutid og fremtid. Herved kender han også enhver fremtidig konsekvens af sin skabelse. Hvorfor har Gud skabt mennesket med en mulighed for at afvise ham (ved at spise af kundskabens træ), når han VED at de vil gøre det? Er han derfor ikke direkte ansvarlig for menneskets synd og fortabelse? Han ved trods alt hvad der er bedst for mennesket. Det til trods giver han sit skaberværk en mulighed for at vælge en evighed i tortur og pinsel i helvede. Lyder det som en gud af kærlighed? Læs mere Gud skabte ondskab

Bibelen: Noas ark & Syndfloden?

Jeg kommer aldrig til at kunne modbevise/bevise den kristne guds, eller nogen anden omnipotent magts, eksistens. Derimod kan jeg gribe fat i enkelte religioners ekstraordinære påstande. Og det vil jeg gøre. For ved ekstraordinære påstande, kræves vel ekstraordinære beviser? Læs mere Bibelen: Noas ark & Syndfloden?

Bibelen: Gud – Børneslagteren

I den moderne kristendom, bliver vi præsenteret for en gud som er kærlig, tilgivende, fuld af nåde osv. Det er dog langt fra hele sandheden om bibelens gud. Er han kun god? Her er en historie om den retfærdige gud og hans hellige mænd: Læs mere Bibelen: Gud – Børneslagteren

Bibelen: Få din egen slave i dag!

I det moderne samfund, skulle man tro at slaveri var noget forfærdeligt noget. Du får nok svært ved at overbevise nogen i den vestlige verden, om at det er en god idé. Dog, ifølge bibelen, er der ingenting der skulle forhindre dig i at holde slaver. Tværtimod! Den opmuntrer til det! Så lad mig præsentere: Hvordan man får sin egen slave! Læs mere Bibelen: Få din egen slave i dag!

Bibelen: Kvinden er skabt for manden, ikke omvendt!

Når den almene, ikke-troende dansker tænkter på kristendommen, er det ofte med tanken om at man vidst skal være god mod sin næste, og at man ikke må have sex før ægteskabet. Men hvad siger den kristne bibel egentlig om kvindens rolle? Læs mere Bibelen: Kvinden er skabt for manden, ikke omvendt!